Between Sky & Sea/ Mellom himmel & hav 2025

Between sky and sea Longva kunstnarresidens

Vi er i gang med planlegging og arbeid til neste MELLOM HIMMEL & HAV for august 2025! (for english please scroll down)
Arrangementets tematikk er nå klar:

UVISSAS TILSTAND/ FLYING BLIND er eit fleirsidig prosjekt som utforskar om der er særskilde deler av materien; einskilde plassar som verkar direkte inn på oss gjennom noko vi sansar. Og om desse plassane kan kallast «privilegerte punkt». Der ein sansar at der er noko, noko anna. Om dette stemmer, kva for implikasjonar kan slike «privilegerte punkt» i landskapet ha for utviklinga av sosiale fellesskap? Kan vi sjå føre oss at slike kollektive opplevingar, i ein utforskande prosess med kunstnargruppa eller seinare i lag med publikum, kan opne opp nye måtar å sjå samfunna våre, frå det lokale til det planetariske?

For prosjektet er dette grunnspørsmål i tida vår. Det er også spørsmål knytta til den lokale plassen på Nordøyane/Skuløya, Longva kunstnerresidens, og den allereida starta framtida for utviklinga av kunstnarvirke på Nordøyane; som verd i seg sjølv, som verksemd med ringverknadar i nærmiljø og som eit ledd i eit større nettverk av liknande (rurale) stadar i Norden.

MELLOM HIMMEL & HAV VII: UVISSAS TILSTAND/ FLYING BLIND er et nytt samarbeid mellom Performance Art Bergen (PAB) og Longva kunstnerresidens. Åtte internasjonale kunstnere vil være invitert til å delta. Mer informasjon her

We have startet planning and work towards next BETWEEN SKY & SEA in august 2025! This version will circle around the following topic:

UVISSAS TILSTAND/ FLYING BLIND is a pluriperspective project, which wants to investigate the possibility for specific materialilities’, or peculiar places’ immediate impact on us by way of something we might sense. Could we call those places «priviligerte punkt/priviliged points»? Where one might sense the presence of something, of something «other». If this is the case – what implications might such «privileged points» in the landscape carry with them for the development of more-than-human communities? Could we envision collective experiences – in investigating processes, with a group of artists, or subsequently, together with a wider public – as something to break open for new ways of looking at our communities, from the local to a planetary level?

These are the basic questions of our time and for this project. They are also fundamental questions for the given place on Nordøyane/Skuløya, Longva AiR, and the already started future of a growing development of artistic activity on Nordøyane – as a value on its own, as a practice with spreading consequences for the local environment, and as a node in an extended network of similar (rural) places in the Nordic countries.

BETWEEN SKY & SEA VII: UVISSAS TILSTAND/ FLYING BLIND is a new collaboration between Performance Art Bergen (PAB) and Longva AiR. Eight international artists vil be invited to participate. More information here