Nordøyane

Nordøyane

På Nordøyane finst det spor etter den kaledonske fjellkjedefaldinga som oppstod under kontinent-kollisjonen mellom Skandinavia og Nord-Amerika for ca 430 millionar år sidan. Seinare (for ca 8200 år siden) blei det utløyst eit gigantisk undersjøisk ras ved Storegga, 80 km frå kysten. Raset utløyste ein av verdas største kjente tsunamiar – Storegga-tsunamien. På Nordøyane er det funne tydelege spor etter den mektige flaumbølgja som velta inn over land og let etter seg tjukke lag med sand. For menneska som budde her vart det naudsynt å gjere noko for at det ikkje skulle skje ein gong til. Det gjorde dei truleg med å utvikle ulike former for ritual og kanskje også ofringar. Raskanten ved Storegga utgjer i dag ein av dei rikaste fiskebankane i verda og eit unikt ynglingsområde for mange fiskeartar og nærings-grunnlaget deira. Det er ein kombinasjon av det varme vatnet frå Golfstraumen og den spesielle kantformasjonen på havbotnen som i dag er grunnlaget for dette viktige økologiske reservoaret. Her ser vi altså eit døme på eit tilknytings-punkt der ein geologisk temporalitet og en human temporalitet kjem til uttrykk og er avgjerande for korleis denne kysten har kunne vere ein god stad for menneske. No lever vi i ei tid der nokre geologar snakkar om antropocen – ein ny geologisk periode der human aktivitet og temporalitet kan tenkjast å gripe dramatisk inn dei lange geologiske tidssvingingane.

On the Nordøyane islands there are traces of the Caledonian mountain range (Caledonian orogeny) that arose during the collision between Scandinavia and North America some 450 million years ago. At that time, the two continents were situated slightly south of Equator.  The more than 10000 m high mountains were eroded in less than 100 million years. On Nordøyane today we can find remnants of the root zone of this mighty mountain range in the form of spectacular rocks such as eclogite, garnet-peridotite and garnet-kyanite gneiss.

This event in geological time has laid the geophysical foundation of the continental shelf off the northwest coast of Norway. Later (about 8,200 years ago) a giant underwater land slide was unleashed at Storegga 80 km from the coast. The sediments covered an area on the seabed as large as Denmark. The slide triggered one of the world’s largest known tsunamis: the Storegga tsunami. Today, Storegga is one of the world’s richest fishing banks and a unique breeding ground for many fish species and their nutritional base. It is a combination of the Gulf Stream’s warm water masses and the special edge formation on the seabed which today is also the basis of this important organic reservoir. Here we see an example of a connection point where a geological temporality and a human temporality are expressed and determine how this coast has been a good place for people. Now geologists are talking about the Anthropocene – a new geological period where human activity may alter the geological longue durée.